Przejdź do treści
Informacja o danych osobowych dla gości Hotelu „Belfort” w Piątnicy Poduchownej.

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest „Belfort” Sp. z  o.o. z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy Ul. Stawiskowska 32, 18-421 Piątnica Poduchowna wpisana  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Białegostoku XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000168353.

Celem, dla którego hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez hotel jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez hotel w związku z poniesioną przez hotel szkodą wyrządzoną przez gościa w stosunku do hotelu,
2. udokumentowanie wykonania usług dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług.
W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych ofert o swoich produktach usługach. Ponadto, hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy
w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa w celach marketingowych jest zgoda gościa.
Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa
na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazanie dane osobowe?
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
2. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
3. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa,
w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 48 godzin od momentu utrwalenia,
a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie hotelu. Ponadto, Hotel Belfort udostępnia adres daneosobowe@belfort.pl, za pomocą, którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Wróć do spisu treści